Додаток 13

до рішення

сорок першої сесії

Полтавської міської ради

шостого скликання

від 15 травня 2014 року

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Полтавського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) №27 «Зірочка»
Полтавської міської ради
Полтавської області
(нова редакція)

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ясла - садок №27 «Зірочка», зареєстрований розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради №352 від 05.01.93 року, перейменовано на Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області рішенням Полтавської міської ради №328 від 29.12.04 року.

1.2. Організаційна правова форма - комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області: м.Полтава, вул. Гетьмана, 1.

1.4. Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.5. Повна назва - Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області.

1.6. Скорочена назва - ПДНЗ (я-с) №27.

1.7. Засновником Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №27 «Зірочка» Полтавської міської ради Полтавської області є Полтавська міська рада (надалі - засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі - управління освіти).

1.8. ПДНЗ (я-с) №27 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положенням), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою ПДНЗ (я-с) №27 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.10. Діяльність ПДНЗ (я-с) №27 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.11. ПДНЗ (я-с) №27 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом.

1.12. Взаємовідносини між ПДНЗ (я-с) №27 та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ПДНЗ (я-с) №27

 

2.1. Заклад розрахований на 94 місця.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками.

 

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

 

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебуванням, може мати групи з короткотривалим режимом перебування дітей (до 4-х годин утримання).

2.5. Наповнюваність груп становить:

- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести років - до 20 осіб;

- різновікові - до 15 осіб;

- в оздоровчий період - до 15 осіб.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву батьків, або осіб, що їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.8. За дитиною зберігається місце у ПДНЗ (я-с) №27 уразі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із ПДНЗ (я-с) №27 може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ПДНЗ (я-с) №27 загального розвитку;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ПДНЗ (я-с) №27

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи ПДНЗ (я-с) №27 встановлюється засновником за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУПДНЗ (я-с) №27

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими МОН.

4.2. ПДНЗ (я-с) №27 організовує освітній процесс за такими пріоритетними напрямками: розвиток пізнавально - творчих здібностей, логічного мислення.

4.3. Діяльність ПДНЗ (я-с) №27 регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з правлінням освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. Навчальний рік у ПДНЗ (я-с) №27 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ПДНЗ (я-с) №27 проводиться оздоровлення дітей.

4.5. У ПДНЗ (я-с) №27 визначена українська мова навчання і виховання

дітей.

4.7.ПДНЗ (я-с) №27 може надавати додаткові освітні послуги. Умови надання послуг: платні та безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ПДНЗ (я-с) №27 у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПДНЗ (я-с) №27

 

5.1. ПДНЗ (я-с) №27 забезпечує збалансоване харчування дітей (в межах бюджетних призначень), необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з

МОН.

5.2. Харчування дітей в ПДНЗ (я-с) №27 та його кратність організовується відповідно до чинного законодавства.

5.3. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ПДНЗ (я-с) №27

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у ПДНЗ (я-с) №27 здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. ПДНЗ (я-с) №27 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПДНЗ (я-с) №27

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ПДНЗ (я-с) №27 є: діти дошкільного віку, педагогічні та медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. На посаду педагогічного працівника ПДНЗ (я-с) №27 призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.3. Педагогічні працівники ПДНЗ (я-с) №27 підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

7.4. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.

7.5. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ПДНЗ (я-с) №27 регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

7.7. Працівники ПДНЗ (я-с) №27 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.8. Працівники ПДНЗ (я-с) №27 проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

 

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПДНЗ (я-с) №27

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до законодавства та статуту на основі його кошторису.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Полтавського міськвиконкому.

8.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

8.3. ДНЗ відповідно до порядку, встановленого засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно.

8.4. Статистична звітність за формою 85-К про діяльність ПДНЗ (я-с) №27 здійснюється відповідно до законодавства.

8.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та засновником ПДНЗ (я-с) №27.

8.6. Штатні розписи ПДНЗ (я-с) №27 затверджуються управлінням освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Державний контроль за діяльністю ПДНЗ (я-с) №27 здійснюють ДІНЗ та управління освіти.

9.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

9.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником.

 

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Реорганізація або ліквідація ПДНЗ (я-с) №27 здійснюється за рішенням засновника, відповідно до діючого законодавства.

10.2. У разі ліквідації ПДНЗ-(я-с) №27 його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Міський голова:                О.Мамай

Вхід на сайт
Календар
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0